Novela zákona o zbraniach a strelive

28 júla 2010 nadobudla účinnosť novela zákona o zbraniach a strelive, ktorá zapracúvajú Smernice ES o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, zosúlaďuje niektoré pojmy ako napr. replika zbrane, napodobenina zbrane, maketa streliva a rez zbrane. Konkrétnejšie špecifikuje jednotlivé kategórie zbraní a streliva, dopĺňa do zákona pojmy narkotizačná, paintbalová a signálna zbraň. Výslovne sa v zákone uvádza zákaz nakupovania zbraní a streliva prostredníctvom zmluvy na diaľku a takisto prevodu vlastníctva zbraní a streliva takýmto spôsobom.
Na účely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov sa rozumie:
 
a) zbraňou prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže byť upravené tak, aby vystreľovalo strelu a ktorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele; za zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, súčasť zbrane, replika zbrane a napodobenina zbrane,
b) hlavnou časťou zbrane hlaveň, nábojová komora, vložná hlaveň, valec revolvera, záver, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované,
c) súčasťou zbrane prvok alebo náhradný diel osobitne skonštruovaný pre zbraň a podstatný pre jej funkciu, vrátane hlavne, rámu, tela, záveru, puzdra záveru alebo valca revolvera, závorníka a akéhokoľvek zariadenia určeného alebo upraveného na tlmenie zvuku vyvolaného výstrelom zo zbrane,
d) replikou zbrane funkčná kópia zbrane, ktorej tvar a rozmery sú zhodné s pôvodnou zbraňou, ale technologický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou,
e) napodobeninou zbrane funkčná kópia zbrane, ktorej tvar, rozmery a technologický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou,
f) rezom zbrane úprava zbrane ustanoveným postupom, pri ktorom sa aspoň čiastočne odkryje vnútorná konštrukcia zbrane,
g) strelivom náboj alebo nábojka; za strelivo sa považuje aj komponent streliva,
h) komponentom streliva zápalka, výmetová náplň alebo strela, ktoré sa používajú v zbraniach,
i) rezom streliva úprava streliva ustanoveným postupom, pri ktorom sa aspoň čiastočne odkryje vnútorná konštrukcia streliva,
j) maketou streliva strelivo tvarovo a rozmerovo zhodné s pôvodným strelivom, ktoré neobsahuje výbušniny alebo iné aktívne náplne, vrátane civilného školského streliva alebo vojenského školného streliva určeného pre výcvik alebo školenie,
k) tlmičom hluku výstrelu zariadenie na obmedzeniu úsťového tresku,
l) noktovízorom prístroj na nočné videnie, vybavený elektrooptickým meničom slúžiacim  na vytvorenie viditeľného svetla zo zbytkového svetla alebo prisvietením laserovým infražiaričom alebo diodóvym infražiaričom na zosilnenie svetla,
m) termovíziou zariadenie umožňujúce získať viditeľný obraz o rozložení tepelných polí na snímanom povrchu,
n) držaním zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo na miestach určených v preukaze zbrane, ak tento zákon neustanovuje inak,
o) nosením zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo bez určenia objektu alebo miesta,
p) manipuláciou so zbraňou alebo strelivom akýkoľvek fyzický kontakt so zbraňou alebo strelivom vrátane ich prepravy,
q) prenechaním zbrane alebo streliva poskytnutie možnosti inej osobe so zbraňou alebo strelivom manipulovať,
r) miestom pobytu adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu štátneho občana Slovenskej republiky alebo adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca;8) za miesto pobytu na účely tohto zákona sa nepovažuje adresa obecného úradu alebo mestského úradu,
s) zodpovednou osobou držiteľa zbrojnej licencie osoba, ktorá zodpovedá za plnenie povinností pri manipulácii so zbraňou a strelivom a pri ich skladovaní a ktorá je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu a má miesto pobytu na území Slovenskej republiky.


Predaj zbraní a streliva na diaľku

Podľa § 14a zákona o zbraniach a strelive v platnom znení sa nesmie uzatvárať zmluva na diaľku, ktorej predmet je nákup a predaj zbrane alebo streliva, ak zákon neustanovuje inak.
Zmluvy uzavierané na diaľku sa podľa § 9 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov rozumie zmluva,  ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta.
Podľa novelizovaného § 34 ods. 3 zákona o zbraniach a strelive  však môže zmluvu na diaľku uzatvárať držiteľ zbrojnej licencie, ktorej predmet je nákup a predaj zbrane alebo streliva, avšak len  s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.