Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti / fyzickej osoby - podnikateľa: Jana Hindická H&H Nitra Zbrane a Strelivo

Sídlo / miesto podnikania: Bratislavská 4, 94901 Nitra
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel ...., vložka č. ...... živnostenskom registri Obvodného úradu Nitra, číslo živnostenského registra: 430-258 16.
Učelom Reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu príslušných právnych predpisov je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Informácie o servisných miestach pre záručný servis sú uvedené na záručnom liste, resp. budú kupujúcemu v prípade potreby poskytnuté na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu

 1. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento Reklamačný poriadok v platnom znení zverejnený na internetovej stránke predajcu www.zbranenitra.sk. Tento Reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho („VOP“). Kupujúci zajednaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
 2. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné podmienky.
 3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 4. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru v zmysle bodu 5.10 VOP.
 5. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vád po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.
 6. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a spíše záznam o uplatnení reklamácie s predávajúcim. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
  a) uplatnenie reklamácie u predávajúceho,
  b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
 7. Deň uplatnenia reklamácie je dňom začiatku reklamačného konania. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na spoločnosť H&H Nitra Zbrane a strelivo. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, H&H Nitra Zbrane a strelivo,teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.
 8. V mieste určenom na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.
 9. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 10. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 OZ uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.
 11. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 12. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 13. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.
 14. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu,
  b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  c) uplynutím záručnej doby tovaru,
  d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,
  f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  ch) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom,
  j) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 15. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  a) opravou tovaru,
  b) výmenou tovaru,
  c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
  d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 16. Predávajúci je povinný o určení spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.
 17. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre jednotlivé prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 18. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 19. V prípade výmeny tovaru za nový obdrží kupujúci k vymenenému tovaru nový doklad. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 20. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky, bezplatné.
 21. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
  a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
  b) predávajúci vadný tovar vymení.
 22. Pokiaľ ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
  a) výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
  b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny.
 23. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené pri uplatnení reklamácie.
 24. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.
 25. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 26. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

   

  V Nitre  dňa 18.09.2014

                                  Spoločnosť / fyzická osoba - podnikateľ:

  Vypracoval: Jana Hindická                  Schválil: Jana Hindická