Zásady spracovania a ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údaj ov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Jana Hindická H&H NITRA ZBRANE A STRELlVO,lčo: 4143 7438 so sídlom Bratislavská 4,9490 Nitra (ďalej len: "správca").

2. Kontaktné údaje správcu sú:

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identiñkovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

4. Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údaj ov. Kontaktné údaje poverenca sú: Jana HindickáII. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.


III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údaj ov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

3. Zo strany správcu neprichádza/ prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu V zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje:

  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 20 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údaj ov správca osobné údaje vymaže.


V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

  • podieľajúce sa na dodaní tovaru /služieb/ realizácii platieb na základe zmluvy.

 
2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príj emcovia osobných údaj ov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

 

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údaj ov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobných údaj ov podľa čl. 17 GDPR,
  • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenesiteľnosť údaj ov podľa čl. 20 GDPR,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.


2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.


VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuj e, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky cez email potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prij írnate a súhlasíte.
2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údaj ov zverejní na svojej internetovej stránke.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.